PL
  • EN EN
  • DE DE
  • PL PL
  • FR FR
  • ES ES
  • TR TR
  • PT PT
  • JA JA
  • KO KO
  • ZH ZH

Ochrona danych osobowych

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 ADMINISTRATOR

Marka, wizerunek marki, reprezentacja graficzna, aranżacja, implementacja, a także wszelkie powiązane programowanie stron internetowych i oprogramowania są własnością MegaDev GmbH z siedzibą przy Kistlerhofstr. 70-G88, 81379 Monachium, Niemcy (dalej: „PLITCH-MD”). W związku z tym PLITCH-MD przejmuje również wszelkie obowiązki w zakresie ochrony danych i innych obowiązujących norm. PLITCH-MD jest również w pełni upoważniona do legalnego realizowania roszczeń PLITCH Inc. w jej imieniu, a w razie potrzeby również do wniesienia pozwu.

1.2 PODSTAWA PRAWNA

O ile w niniejszych warunkach dotyczących ochrony danych wskazano podstawy prawne, są to podstawy zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Podstawy te obowiązują dopiero od 25 maja 2018 r. We wcześniejszym okresie obowiązują odpowiednie przepisy niem. federalnej ustawy o ochronie danych, bez ich wskazania.

1.3 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych zgodnie z wymienionymi każdorazowo artykułami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

Bez uszczerbku dla innych kroków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza postanowienia RODO.

1.4 USUWANIE DANYCH I CZAS PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane po ustaniu celu przechowywania. Przechowywanie może ponadto być realizowane, jeżeli zostało przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę we wspólnotowych rozporządzeniach, ustawach lub innych regulacjach prawnych, którym podlega administrator. Blokada lub usunięcie danych następuje również po upływie okresu przechowywania wynikającego z podanych norm, chyba że niezbędne jest dalsze przechowywanie danych dla celów zawarcia umowy lub realizacji umowy.

2 PRZETWARZANIE DANYCH W OKREŚLONYCH CELACH

2.1 GROMADZENIE DANYCH PODCZAS ODWIEDZIN NA STRONIE INTERNETOWEJ

2.1.1 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Przy odwiedzinach na naszej stronie internetowej nasz serwer internetowy gromadzi i przechowuje następujące dane:

Dane są zapisywane w plikach rejestru naszego systemu. Dane te nie są zapisywane wspólnie z innymi danymi osobowymi użytkownika. Dane są przechowywane u naszego dostawcy hostingu Microsoft Azure, przetwarzającego dane wyłącznie na terenie UE.

2.1.2 PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

2.1.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne dla umożliwienia udostępnienia strony internetowej komputerowi użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

2.1.4 OKRES PRZECHOWYWANIA

Pliki rejestru są usuwane najpóźniej po 60 dniach, chyba że zaistnieje konieczność zachowania danych we wskazanym wyżej celu ze względu na określone zdarzenia.

2.1.5 PRAWO DO SPRZECIWU I USUNIĘCIA DANYCH

Gromadzenie danych w celu dostarczania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach rejestru jest bezwzględnie konieczne dla prowadzenia strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

2.2 KONTAKT E-MAILOWY

2.2.1 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Jeżeli użytkownik zapisze swój adres e-mail na naszej stronie internetowej w celu skorzystania z dodatkowych usług (rejestracji) oraz zakupu towarów lub usług, skutkiem tego możemy wykorzystać adres do przesłania drogą e-mailową informacji dotyczących zakupionego produktu lub porównywalnych produktów własnych. W takim przypadku pocztą elektroniczną wysyłana będzie tylko reklama bezpośrednia dotycząca własnych podobnych towarów lub usług. Ponadto będziemy wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail dotyczące produktów, które są związane z jego zakupami, takie jak potwierdzenia zamówień, powiadomienia o wysyłce, faktury itp.

2.2.2 PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną dla przetwarzania danych przy wysyłce newslettera w związku z wcześniejszym zakupem towarów lub usług stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w połączeniu z § 7 ust. 3 niem. ustawy UWG (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

2.2.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przechowywanie adresu e-mail ma na celu umożliwienie kontaktu elektronicznego w celach reklamowych. Data i adres IP rejestracji oraz potwierdzenie rejestracji są zapisywane w celu jednoznacznego udokumentowania zgody na wysyłkę newslettera i wykluczenia nadużyć. Ponadto nawiązanie kontaktu ma na celu prawidłowe wykonanie umowy w przypadku informacji o trwających rezerwacjach.

2.2.4 OKRES PRZECHOWYWANIA

Jeżeli otrzymaliśmy adres e-mail użytkownika w ramach rejestracji i/lub zakupu towarów bądź usług, adres ten będzie wykorzystywany do wysyłania reklam, dopóki użytkownik nie wyrazi sprzeciwu na jego dalsze wykorzystywanie.

2.2.5 PRAWO DO SPRZECIWU I USUNIĘCIA DANYCH

Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania adresu e-mail do celów reklamowych lub odwołania swojej zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów przekraczających opłaty wynikające z taryfy komunikacyjnej. Użytkownik może wyrazić sprzeciw przy każdej wysyłce reklamowej, klikając podane w niej łącze, ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może również wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania w celach reklamowych ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@megadev.info. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu drogą e-mailową realizacja usunięcia lub zablokowania może potrwać do 5 dni roboczych; w tym okresie reklamy mogą być nadal wysyłane. Użytkownik nie może wyrazić sprzeciwu wobec wykorzystywania adresu e-mail do kontaktu w ramach realizacji umowy. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie takiego kontaktu, musi usunąć konto lub zlecić jego usunięcie, ponieważ w przeciwnym razie prawidłowe wykonanie umowy z naszej strony stałoby się niemożliwe.

2.3 INFORMACJE W PROFILU KLIENTA I KONTAKT E-MAILOWY

2.3.1 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Na naszej stronie internetowej i w naszym oprogramowaniu w profilu klienta „Moje konto”, do którego można uzyskać dostęp tylko po zalogowaniu, znajduje się formularz, w którym można dobrowolnie wprowadzić dodatkowe dane osobowe i rozliczeniowe. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli użytkownik wprowadzi dane w tej masce wprowadzania, zostaną one przesłane do nas i zapisane. Takie dane to: imię i nazwisko, język, kraj, adres (ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, kraj związkowy) oraz data urodzenia, płeć i strefa czasowa, w której znajduje się użytkownik. Oprócz tego użytkownik może również zapisać obraz awatara dla swojego profilu i osobisty opis, który może być wyświetlany na forum lub w innych obszarach użytkownika na naszej stronie internetowej.

2.3.2 PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną dla przetwarzania danych przekazanych w ramach zapisywania danych z formularzach lub wysyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz, w stosownych przypadkach, również lit. f RODO. Jeżeli podanie danych służy do zawarcia lub zmiany umowy (dane do faktury), dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b oraz, w odpowiednich przypadkach, lit. c RODO w związku ze zobowiązaniami do przechowywania danych w celach podatkowych.

2.3.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Celem przechowywania danych jest nawiązanie kontaktu na żądanie partnera komunikacyjnego lub ich wykorzystanie w celach związanych z umową.

2.3.4 OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane są przechowywane do momentu usunięcia ich z profilu użytkownika lub usunięcia całego profilu użytkownika. Jeżeli informacje dotyczą pism handlowych, które muszą być przechowywane zgodnie z prawem handlowym i podatkowym, lub informacji związanych z fakturowaniem, są one również przechowywane zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

2.3.5 PRAWO DO SPRZECIWU I USUNIĘCIA DANYCH

Użytkownik ma w dowolnym momencie możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego ich wykorzystywania. Użytkownik może zgłosić sprzeciw drogą e-mailową na adres: privacy@megadev.info. Usunięcie może nastąpić tylko wtedy, gdy nie określono ustawowego okresu przechowywania; w takim przypadku dane zostaną jednak zablokowane do innego wykorzystania. W takim przypadku korespondencja nie może być kontynuowana.

2.4 GOOGLE ANALYTICS

2.4.1 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej oferowanego przez Google Inc. („Google”). Oprogramowanie to gromadzi informacje o sposobie korzystania ze strony przez użytkownika i tworzy różne statystyki na tej podstawie. Gromadzone dane dotyczące użytkowania obejmują w szczególności: wybór linków, czas spędzony na poszczególnych stronach oraz kolejność korzystania ze strony internetowej i częstotliwość, z jaką odwiedzana jest strona. Dane te są gromadzone łącznie z adresem IP użytkownika. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

2.4.2 PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną dla przetwarzania danych podczas korzystania ze strony internetowej stanowi art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

2.4.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie służy do analizy niniejszej strony internetowej i zachowań osób odwiedzających stronę.

2.4.4 OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane są anonimizowane bezpośrednio po ich zebraniu. Dane osobowe są zatem gromadzone tylko podczas przesyłania i nie są trwale przechowywane.

2.4.5 PRAWO DO SPRZECIWU I USUNIĘCIA DANYCH

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, w tym generowaniu i przesyłaniu danych do Google, ograniczając lub uniemożliwiając stosowanie plików cookie w oprogramowaniu przeglądarki. Może to spowodować dezaktywowanie plików cookie niezwiązanych z Google i brak możliwości pełnego korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.

2.5 OPROGRAMOWANIE PLITCH

2.5.1 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Podczas korzystania z naszego oprogramowania „PLITCH” rejestrowane są dane dotyczące sprzętu komputerowego (nazwa komputera, system operacyjny, dyski twarde, procesor, karta graficzna, pamięć główna), a także czas każdego logowania, w tym czas trwania danej sesji. Sam adres IP nie jest zapisywany do określenia lokalizacji. Przy uruchomieniu wraz z zalogowaniem przesłane dane są wiązane z odpowiednim profilem klienta.

2.5.2 PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną dla gromadzenia danych o użytkowaniu sprzętu i oprogramowania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO.

2.5.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Celem przetwarzania danych jest analizowanie tego oprogramowania i zachowań jego użytkowników, a także rozwiązywanie ewentualnych problemów podczas korzystania z naszych usług.

2.5.4 OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane udostępnione przez użytkownika będą przechowywane do momentu usunięcia profilu klienta w naszym serwisie.

2.5.5 PRAWO DO SPRZECIWU I USUNIĘCIA DANYCH

2.6 PŁATNOŚĆ

2.6.1 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

W ramach procesu obsługi płatności dane wprowadzone przez użytkownika w celu dokonania płatności zostaną przesłane do nas celem przetworzenia w zależności od metody płatności (imię i nazwisko, bank, IBAN, BIC, numer karty kredytowej, konto PayPal, kwota zakupu, nazwa użytkownika, ID użytkownika, adres e-mail itp.). Przetwarzanie danych dotyczących płatności i jej realizację obsługuje wyłącznie MegaDev GmbH.

2.6.2 PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z przepisami o przechowywaniu danych w celach podatkowych.

2.6.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Celem jest realizowanie płatności za usługi i umożliwienie zidentyfikowania metody płatności użytkownika.

2.6.4 OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte z chwilą dezaktywowania lub usunięcia konta użytkownika w naszym serwisie.

2.6.5 PRAWO DO SPRZECIWU I USUNIĘCIA DANYCH

Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania danych. Użytkownik może wyrazić sprzeciw lub wycofać zgodę, wysyłając e-mail na adres: privacy@megadev.info. W przypadku wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody dane zostaną usunięte lub zablokowane. Realizacja usunięcia lub zablokowania może potrwać do 3 dni roboczych; w tym okresie dane mogą być nadal przetwarzane.

2.7 PIXEL FACEBOOKA / INSTAGRAMA

2.7.1 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

W naszej witrynie zintegrowaliśmy pixel Facebooka, który umożliwia nam z jednej strony określenie odwiedzających naszą witrynę internetową jako grupy docelowej do wyświetlania tak zwanych reklam „Facebook Ads”. Tym samym dzięki uzyskanym w ten sposób danym o użytkowaniu możemy wyświetlać umieszczane przez nas reklamy Facebooka, według dowolnego wyboru, tym użytkownikom na Facebooku oraz w ramach usług i partnerów współpracujących z Facebookiem (więcej na https://www.facebook.com/audiencenetwork/), którzy odwiedzili naszą stronę internetową lub mają określone cechy (np. zidentyfikowali określone obszary zainteresowań lub wykonali określone działania na naszej stronie internetowej (bądź ich nie wykonali)). Te dane przekazujemy z kolei do Facebooka, aby móc wybrać takich użytkowników (tzw. „Custom Audiences”) i skontaktować się z nimi. Z drugiej strony pixel Facebooka pozwala nam analizować skuteczność reklam w celu badania rynku, ale także w celu optymalizowania produktów. Facebook podaje więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation

2.7.2 PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO w powiązaniu ze zgodą udzieloną na podstawie potwierdzenia w bannerze dot. plików cookie.

2.7.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie służy do analizy niniejszej strony internetowej i zachowań osób odwiedzających stronę. Ponadto przetwarzanie służy w szczególności do śledzenia („tracking”) i profilowania związanego z zainteresowaniami / zachowaniem w celach marketingowych, remarketingowych, pomiaru konwersji, pomiaru zasięgu i tworzenia grup docelowych.

2.7.4 OKRES PRZECHOWYWANIA

Facebook określa tutaj czas przechowywania danych: https://www.facebook.com/privacy/explanation

2.7.5 PRAWO DO SPRZECIWU I USUNIĘCIA DANYCH

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, w tym generowaniu i przesyłaniu danych do Facebooka, ograniczając lub uniemożliwiając stosowanie plików cookie w oprogramowaniu przeglądarki. Może to spowodować dezaktywowanie plików cookie niezwiązanych z Facebookiem i brak możliwości pełnego korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.

2.7.6 INFORMACJE O USŁUGODAWCY

Meta Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, podmiot macierzysty: Meta, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; strona internetowa: https://www.facebook.com.

2.8 GOOGLE ADS / GOOGLE AUDIENCE NETWORK / REMARKETING

2.8.1 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads, która służy również do reklamy w całej sieci Google Audience Network (w szczególności YouTube). Google zapisuje przy tym liczbę w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub witryny w sieci reklamowej Google. Wizyty tych użytkowników są rejestrowane za pomocą tej liczby, określanej jako „plik cookie”. Liczba ta służy do jednoznacznego identyfikowania przeglądarki internetowej na konkretnym urządzeniu, ale nie do identyfikowania osoby; dane osobowe nie są zapisywane.

2.8.2 PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO w powiązaniu ze zgodą udzieloną na podstawie potwierdzenia w bannerze dot. plików cookie.

2.8.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie służy do analizy niniejszej strony internetowej i zachowań osób odwiedzających stronę. Ponadto przetwarzanie służy w szczególności do śledzenia („tracking”) i profilowania związanego z zainteresowaniami / zachowaniem w celach marketingowych, remarketingowych, pomiaru konwersji, pomiaru zasięgu i tworzenia grup docelowych.

2.8.4 OKRES PRZECHOWYWANIA

Do 180 dni (dotyczy to tylko plików cookie, które zostały ustawione za pośrednictwem tej witryny).

2.8.5 PRAWO DO SPRZECIWU I USUNIĘCIA DANYCH

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, w tym generowaniu i przesyłaniu danych do Google, ograniczając lub uniemożliwiając stosowanie plików cookie w oprogramowaniu przeglądarki. Może to spowodować dezaktywowanie plików cookie niezwiązanych z Google i brak możliwości pełnego korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.

2.8.6 INFORMACJE O USŁUGODAWCY

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; spółka macierzysta: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, Stany Zjednoczone; strona internetowa: https://abc.xyz/

2.9 MICROSOFT BING ADS / REMARKETING

2.9.1 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Microsoft Bing Ads. Firma Microsoft zapisuje przy tym liczbę w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi lub witryny firmy Microsoft w sieci reklamowej firmy Microsoft. Wizyty tych użytkowników są rejestrowane za pomocą tej liczby, określanej jako „plik cookie”. Liczba ta służy do jednoznacznego identyfikowania przeglądarki internetowej na konkretnym urządzeniu, ale nie do identyfikowania osoby; dane osobowe nie są zapisywane.

2.9.2 PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO w powiązaniu ze zgodą udzieloną na podstawie potwierdzenia w bannerze dot. plików cookie.

2.9.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie służy do analizy niniejszej strony internetowej i zachowań osób odwiedzających stronę. Ponadto przetwarzanie służy w szczególności do śledzenia („tracking”) i profilowania związanego z zainteresowaniami / zachowaniem w celach marketingowych, remarketingowych, pomiaru konwersji, pomiaru zasięgu i tworzenia grup docelowych.

2.9.4 OKRES PRZECHOWYWANIA

Do 180 dni (dotyczy to tylko plików cookie, które zostały ustawione za pośrednictwem tej witryny).

2.9.5 PRAWO DO SPRZECIWU I USUNIĘCIA DANYCH

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, w tym generowaniu i przesyłaniu danych do Microsoft, ograniczając lub uniemożliwiając stosowanie plików cookie w oprogramowaniu przeglądarki. Może to spowodować dezaktywowanie plików cookie niezwiązanych z Microsoft i brak możliwości pełnego korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.

2.9.6 INFORMACJE O USŁUGODAWCY

Microsoft Ireland, South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irlandia; Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Waszyngton 98052

2.10 BLOG INTERNETOWY

2.10.1 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Podczas korzystania z naszego bloga, dostępnego pod adresem URL https://www.plitch.com/[parametr językowy]*/blogs/, przetwarzamy tylko technicznie niezbędne dane, które są wymagane do zapewnienia działającego bloga.
 
*Przykład dla języka angielskiego = "en".

2.10.2 PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

2.10.3 CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Celem przetwarzania danych jest udostępnienie bloga internetowego z różnymi artykułami w wybranym przez użytkownika języku.

2.10.4 CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przekazane przez użytkownika będą przechowywane do momentu zakończenia bieżącej sesji.

Monachium, piątek, 28 kwietnia 2023