PL
  • EN EN
  • DE DE
  • PL PL
  • FR FR
  • ES ES
  • TR TR
  • PT PT
  • JA JA
  • KO KO
  • ZH ZH

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

1 DOSTAWCA I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA OWH

1.1.1

Operatorem portalu „plitch.com” i powiązanych z nim usług jest MegaDev GmbH z siedzibą przy Kistlerhofstr. 70-G88, 81379 Monachium, Niemcy.

1.1.2

Niniejsze Ogólne warunki handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich umów z osobami korzystającymi z portalu „Plitch.com”, w szczególności z użytkownikami oraz użytkownikami premium, jak również z usług powiązanych, o ile nie uzgodniono indywidualnie inaczej.

1.2 DEFINICJE

1.2.1

Użytkownikiem jest każda osoba, która zarejestrowała się na stronie PLITCH.com lub w oprogramowaniu PLITCH i tym samym wybrała odpowiednią indywidualną nazwę użytkownika wraz z hasłem, przy użyciu których może w dowolnym momencie zalogować się na stronie internetowej PLITCH do strefy użytkownika lub do oprogramowania PLITCH. Te indywidualne dane pozostają powiązane z profilem użytkownika i obowiązują w odniesieniu do wszystkich ofert.

1.2.2

Użytkownikami premium są również ci użytkownicy, którzy są uprawnieni do korzystania z treści premium na podstawie umowy o członkostwo premium zawartej z PLITCH-MD.

1.2.3

Treści premium to treści oferowane wyłącznie użytkownikom premium w ramach zawartej umowy o członkostwo premium.

1.2.4

Użytkownik może wykupić członkostwo premium za opłatą, aby uzyskać dostęp do określonych treści premium opisanych powyżej. Członkostwo takie może być zawierane jako subskrypcja cykliczna lub na ograniczony okres.

2 ZAWARCIE UMOWY

2.1 ZAWARCIE UMOWY

Umowa o członkostwo wchodzi w życie po dokonaniu rejestracji użytkownika poprzez wybranie przycisku „Dokończ rejestrację” i zaakceptowaniu jej poprzez aktywowanie konta użytkownika. Rejestracja zostanie jednak zakończona dopiero po potwierdzeniu podanego adresu e-mail poprzez wybranie przesłanych linków weryfikacyjnych. Zawarcie umowy o członkostwo premium jest opisane w punkcie 4.

2.2 TREŚĆ UMOWY

Zawarcie umowy o członkostwo premium prowadzi do powstania wiążącego stosunku umownego na czas trwania zawartej umowy o członkostwo premium.

2.3 ZAKRES CZŁONKOSTWA PREMIUM

2.3.1

Użytkownik może bezpośrednio po rozpoczęciu umowy uzyskać dostęp bez wyjątku do wszystkich treści, które są dostępne w momencie rozpoczęcia umowy i są objęte zakresem jego członkostwa premium. Udostępnienie wyłącznie tych treści odzwierciedla zobowiązanie umowne PLICHT-MD. Żaden użytkownik nie jest uprawniony do oczekiwania aktualizacji treści ani do żądania dodawania nowych treści, oprogramowania lub usług w okresie obowiązywania, niezależnie od tego, czy PLITCH-MD dokonuje tego dobrowolnie.

2.3.2

Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie nadużycia, PLITCH-MD może zablokować dostęp danego użytkownika dopóty, dopóki zachodzi podejrzenie nadużycia. W tym celu PLITCH-MD skontaktuje się z odpowiednim użytkownikiem, aby wyjaśnić sprawę. W przypadku nadużycia PLITCH-MD ma prawo do podjęcia działań określonych w niniejszych OWH (zablokowanie, nadzwyczajne wypowiedzenie umowy, odszkodowanie itp.).

3 SKŁADKI I OKRES OBOWIĄZYWANIA

3.1 SKŁADKI

3.1.1

Opłata za członkostwo premium, której wysokość wynika z wyboru członkostwa premium w momencie zawarcia umowy, jest płatna bezpośrednio przy zawarciu umowy. Dostęp premium jest aktywowany z chwilą otrzymania potwierdzenia płatności przez PLITCH-MD.

3.1.2

Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego przebiegu płatności. W przypadku braku możliwości dokonania płatności lub wycofania zaksięgowania użytkownik ponosi związane z tym koszty. PLITCH-MD ma prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu powstałych z tego powodu i możliwych do udowodnienia szkód. Ponadto konto nie zostanie aktywowane lub zostanie niezwłocznie zablokowane do czasu uiszczenia pełnej płatności.

3.1.3

Udostępniając PLITCH-MD lub podmiotowi przetwarzającemu transakcje płatnicze na rzecz PLITCH-MD informacje dotyczące płatności, użytkownik zapewnia PLITCH-MD, że jest upoważnionym właścicielem i użytkownikiem danych konta, kart, osobistych numerów identyfikacyjnych używanych w związku z daną płatnością (PIN), kluczy lub powiązanego z nimi konta. Jednocześnie użytkownik upoważnia PLITCH-MD do obciążania swoich rachunków lub karty kredytowej od odpowiedniego dostawcy usług płatniczych lub do przetwarzania płatności za pomocą wybranego podmiotu przetwarzającego transakcje płatnicze w odniesieniu do wszelkich opłat należnych od użytkownika. W razie potrzeby PLITCH-MD może zażądać od użytkownika podania jego adresu lub innych danych w celu wypełnienia istniejących zobowiązań podatkowych wynikających z odpowiednich przepisów prawa podatkowego.

3.2 OKRES OBOWIĄZYWANIA

3.2.1

Umowa rozpoczyna się z chwilą aktywowania członkostwa bądź nabytych usług lub treści cyfrowych przez PLITCH-MD.

3.2.2

Członkostwo jest nieograniczone w czasie. Członkostwo premium obowiązuje w okresie wybranym przez użytkownika. Użytkownik ma do wyboru samoczynnie odnawiające się (subskrypcja) oraz nieodnawialne (jednorazowe) członkostwo premium. Z chwilą rozwiązania umowy z powodu upływu okresu obowiązywania lub jej wypowiedzenia dostęp do treści premium zostanie zablokowany, a dostęp do wskazanych treści premium lub dalsze korzystanie z nich nie będą już wtedy możliwe. Odnowienie wygasłego lub anulowanego członkostwa premium jest możliwe tylko poprzez wykupienie nowego członkostwa premium.

3.2.3

Powyższe postanowienie nie ma wpływu na prawo do wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym.

4 PROCES ZAKUPU

4.1 ETAPY PROCESU ZAKUPU

4.1.1

Aby nabyć członkostwo premium, użytkownik musi zostaćczłonkiem zgodnie z postanowieniem 2.1 niniejszych OWH.

4.1.2

Po zalogowaniu się członek ma możliwość wyboru członkostwa w programie PLITCH, albo na stronie internetowej PLITCH w sekcji strony „Ceny”, albo w programie PLITCH przez kliknięcie na ikonę monety. Członkostwa, które mogą być aktywowane przez jednorazowy zakup, są rozpoznawalne i możliwe do przekształcenia przez przełączenie na "JEDNORAZOWY ZAKUP".

4.1.3

4.1.3.1 | W oknie, które się wtedy pojawi, członek widzi po prawej stronie swoje wybrane członkostwo do weryfikacji. W ramach standardu 3D Secure 2 wymagane są różne informacje dotyczące fakturowania i naliczania podatków. Podanie tych danych jest obowiązkowe. Kolejne kroki muszą być wykonane w podanej kolejności, ponieważ odpowiednie pole poniżej pozostanie wyszarzone, dopóki poprzednie wpisy nie zostaną potwierdzone.

Jeśli członek zapisał już wymagane dane w sekcji „Informacje rozliczeniowe” w swoim profilu, zostaną one wstępnie wypełnione. Jeśli członek wypełni inne informacje niż zapisane dane w wymaganych polach, zostaną one automatycznie zaktualizowane i zapisane w jego profilu członkowskim po kliknięciu przycisku „Zapisz moje dane rozliczeniowe” znajdujący się pod sekcją.

Po potwierdzeniu, wybór metod płatności pojawia się automatycznie na przewijanej liście. PLITCH-MD nie jest zobowiązane do oferowania określonych mechanizmów płatności i może je w każdej chwili zmienić. Członek musi następnie wybrać preferowaną metodę płatności poprzez zaznaczenie jej na liście, po czym należy kliknąć przycisk „Zapłać wybraną metodą” znajdujący się pod listą, aby sfinalizować wybór.

Po potwierdzeniu metody płatności, lista niewybranych metod zostaje ukryta, a użytkownik ma możliwość zrealizowania kodu VIP poprzez kliknięcie na „Mam kod VIP”, wpisanie kodu vouchera w pojawiające się pole i potwierdzenie przyciskiem „Zrealizuj".

W tym momencie użytkownik może również zdecydować się na otrzymywanie w przyszłości newslettera, zaznaczając pole, które się pojawiło i tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie aktualizacji i wiadomości o PLITCH.

Dopiero gdy wszystkie pola zostaną wypełnione i potwierdzone, przycisk „Kup teraz” pod podsumowaniem zakupu po prawej stronie zostanie podświetlony i będzie można go kliknąć. Klikając na niego, członek ostatecznie potwierdza chęć zakupu wybranego członkostwa w podanej cenie, a tym samym wolę zawarcia umowy.

 

4.1.3.2 | W przypadku przejścia z jednego modelu członkostwa premium na inny użytkownik zostanie również poinformowany w podsumowaniu zakupu o zaliczeniu pozostałego okresu. Pozostały okres istniejącego członkostwa premium jest zawsze zaliczany w całości i zostanie wykorzystany przed (płynnym) dołączeniem nowego członkostwa premium. Pozostała część procesu zakupu przebiega wtedy analogicznie do procedury opisanej w OWH.

 

4.1.3.3 | Przy wybraniu PayPal jako metody płatności użytkownik zostanie przekierowany na stronę PayPal po kliknięciu przycisku „Kup teraz”, gdzie potwierdzi/sfinalizuje płatność. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony z powrotem na stronę z potwierdzeniem PLITCH; jednocześnie na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zakupu. Jeśli płatność nie powiodła się, użytkownik zostanie o tym poinformowany na osobnej stronie potwierdzenia PLITCH, bez wysłania wiadomości e-mail.

 

4.1.3.4 | Przy wybraniu karty kredytowej jako metody płatności po kliknięciu przycisku „Kup teraz” użytkownik zostanie przekierowany na wizualnie oddzieloną podstronę, na której musi wybrać swoją kartę kredytową i podać numer karty, termin ważności karty kredytowej, numer CVV i kod pocztowy. Po wykonaniu tych czynności należy kliknąć zielony przycisk „Zapłać teraz” pod polami formularza, aby zrealizować finalny zakup, co spowoduje obciążenie karty kredytowej użytkownika. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony z powrotem na stronę z potwierdzeniem PLITCH; jednocześnie na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zakupu. Jeśli płatność nie powiodła się, użytkownik zostanie o tym poinformowany na osobnej stronie potwierdzenia PLITCH, bez wysłania wiadomości e-mail.

 

4.1.3.5 | Przy wyborze jednej z pozostałych metod płatności, które są udostępniane w zależności od podanego kraju rozliczeniowego, członek zostanie przekierowany na inną stronę po kliknięciu na przycisk „Kup teraz”. Na tej stronie należy wprowadzić wymagane tam dane, po czym należy potwierdzić ostateczną płatność. Członek zostanie przeniesiony z powrotem na stronę z potwierdzeniem PLITCH, jednocześnie na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zakupu. Jeśli płatność nie powiodła się, członek zostanie o tym poinformowany na osobnej stronie potwierdzenia PLITCH i nie zostanie wysłany do niego żaden e-mail.

 

4.1.3.6 | Tylko dla obywateli UE, którzy wybrali nieodnawialny, 12-miesięczny plan abonamentowy: przy wybraniu płatności z góry po kliknięciu przycisku „Kup teraz” użytkownik zostanie przekierowany na stronę PLITCH, na której wyświetlane są dane bankowe PLITCH-MD do celów przelewu bankowego. Użytkownik musi wówczas samodzielnie dokonać przelewu opłaty za członkostwo na wskazany rachunek bankowy ze ściśle określonym tytułem. Jeżeli w przelewie nie podano tytułu w opisany sposób i nie ma możliwości przypisania przelewu do innego konkretnego użytkownika, aktywacja nie może nastąpić, a ze strony PLITCH-MD nie zostaną podjęte żadne dalsze kroki. W takim przypadku użytkownik musi samodzielnie skontaktować się z PLITCH-MD i poprosić o aktywację, podając odpowiednie dane. We wszystkich pozostałych przypadkach aktywacja członkostwa premium następuje natychmiast po otrzymaniu pieniędzy na podane konto, a użytkownik otrzymuje potwierdzenie zakupu e-mailem na podany adres e-mail.

4.2 SKUTEK ZAKUPU

Po zawarciu skutecznej umowy użytkownik jest przypisany do nowej grupy użytkowników, która umożliwia mu dostęp do wszystkich treści premium objętych odpowiednim członkostwem premium. Ze względów technicznych aktywacja może potrwać do dziesięciu minut. PLITCH-MD zwraca uwagę, że dostęp do treści premium jest możliwy tylko po zalogowaniu.

5 PRAWA / OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

5.1 OBSŁUGA CZŁONKOSTWA

Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania danych dostępowych użytkownika. Hasło użytkownika musi być zachowane w tajemnicy.

5.2 ZAKAZ UJAWNIANIA DANYCH DOSTĘPOWYCH UŻYTKOWNIKA

Członkostwo w PLITCH-MD ma charakter osobisty i nie podlega przeniesieniu. W związku z tym użytkownik jest zobowiązany do korzystania z danych dostępowych użytkownika wyłącznie osobiście i nieprzekazywania ich osobom trzecim (współdzielenie konta). W przypadku naruszenia tego postanowienia PLITCH-MD ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy o członkostwo.

5.3 ZAKRES KORZYSTANIA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

5.3.1

Zawarcie (dowolnej) umowy o członkostwo uprawnia użytkownika do korzystania z treści na stronie internetowej z dowolnej liczby komputerów na całym świecie.

5.3.2

Korzystanie z oprogramowania i/lub funkcji oprogramowania jest ograniczone na całym świecie do 3 komputerów (profili sprzętowych) na gospodarstwo domowe, przy czym z członkostwa można korzystać zawsze tylko z jednego z 3 profili sprzętowych w tym samym czasie.

5.3.3

Jeżeli użytkownik zapisał już 3 profile sprzętowe w odniesieniu do swojego członkostwa, a teraz próbuje zapisać czwarty, w oprogramowaniu pojawi się komunikat z pytaniem, który z pozostałych 3 profili ma zostać dezaktywowany w miejsce nowego profilu. Zasadniczo użytkownik może tego dokonywać dowolnie często, jakkolwiek PLITCH-MD zastrzega sobie prawo do zablokowania tej opcji w przypadku podejrzenia nadużycia do czasu dalszego wyjaśnienia przez Dział Wsparcia; w skrajnych przypadkach cały dostęp użytkownika do treści premium może zostać zablokowany do czasu wyjaśnienia sytuacji.

5.4 ROZPOWSZECHNIANIE TREŚCI

5.4.1

Rozpowszechnianie treści, które użytkownik pozyskał dzięki członkostwu (wersje beta, kody premium itp.), jest zabronione. W przypadku naruszenia PLITCH-MD ma prawo do wypowiedzenia umowy o członkostwo w trybie nadzwyczajnym.

5.4.2

W przypadku naruszenia określonego w punkcie 5.4.1 nie ma znaczenia nośnik, rodzaj, zakres ani własność nośnika użytego do rozpowszechniania.

5.5 OGRANICZENIE DO TRYBÓW POJEDYNCZEGO GRACZA

5.5.1

Wszystkie treści opracowane przez PLITCH Inc. oraz przez PLITCH-MD, których celem jest oddziaływanie na programy osób trzecich, w szczególności gry na komputer PC, są przeznaczone wyłącznie do trybu dla jednego gracza i w żaden sposób nie są przeznaczone do użytku w trybach wieloosobowych. Korzystając z udostępnianych treści, użytkownik niniejszym zobowiązuje się do poszanowania i sumiennego przestrzegania tych postanowień. Już sama próba wykorzystania treści w trybach wieloosobowych w sposób sprzeczny z postanowieniami jest uważana za naruszenie niniejszych OWH.

5.5.2

W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia punktu 5.5.1 niniejszych OWH PLITCH-MD zastrzega sobie prawo do zablokowania profilu użytkownika do czasu wyjaśnienia sytuacji. W przypadku udowodnienia naruszenia PLITCH-MD zastrzega sobie ponadto prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym zgodnie z niniejszymi OWH i do trwałego zablokowania użytkownika.

5.6 ZGŁOSZENIA I WSPARCIE

5.6.1

PLITCH-MD zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub całkowitego zaprzestania wsparcia za pośrednictwem systemu zgłoszeń (i, jeśli ma to zastosowanie, drogą e-mailową) w indywidualnych przypadkach, jeżeli system zgłoszeń będzie niewłaściwie wykorzystywany w formie spamu lub innej niepożądanej komunikacji, w tym między innymi reklamy, treści obscenicznych, wulgarnych, obelg, propagandy, (skrajnych) poglądów politycznych lub (werbalnego) naruszenia prawa. W szczególnych przypadkach może to nastąpić również bez ostrzeżenia.

5.6.2

W przypadku ponownego naruszenia PLITCH-MD ma prawo do zablokowania profilu członkowskiego i, w razie potrzeby, do wypowiedzenia istniejącej umowy o członkostwo w trybie nadzwyczajnym.

6 REGULAMIN FORUM DLA UŻYTKOWNIKÓW (PREMIUM)

6.1 ZASADY FORUM

6.1.1

PLITCH-MD ma prawo do ustanowienia wiążących wytycznych forum dla strony internetowej i oprogramowania PLITCH dla użytkowników oraz użytkowników premium. Wytyczne forum zawierają w szczególności regulacje dotyczące dozwolonego sposobu użytkowania i zachowania się na odpowiednich obszarach forum. Ponadto wytyczne mają na celu zapobieganie naruszaniu praw innych użytkowników oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.

6.1.2

PLITCH-MD może w dowolnym momencie zmienić/dostosować wytyczne forum.

6.2 MODERATORZY FORUM

Użytkownik ma prawo do korzystania ze wszystkich obszarów forum w dowolnym momencie. Użytkownicy są przy tym nadzorowani przez moderatorów forum i/lub innych zarejestrowanych użytkowników. Moderatorzy są uprawnieni do wydawania poleceń, o ile jest to konieczne do utrzymania prawidłowego działania forum, porządku i bezpieczeństwa lub przestrzegania wytycznych forum. Należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami; w przeciwnym razie konto może zostać zablokowane czasowo lub na stałe (analogicznie do 2.3.2).

6.3 PRAWA DO KORZYSTANIA Z TREŚCI GENEROWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

6.3.1

Użytkownik udziela PLITCH-MD, o ile jest to niezbędne do świadczenia usług objętych umową, prawa do powielania lub edytowania wysłanych lub ustawionych przez niego treści do wykorzystania w ramach PLITCH i FORUM PLITCH oraz na urządzeniach końcowych użytkownika, o ile edycja jest konieczna do konwersji do formatu danych nadającego się do dalszej dystrybucji, oraz do publicznego udostępnienia, do przesyłania i publicznego odtwarzania w inny sposób, w szczególności do udostępnienia treści do pobrania przez osoby trzecie za pośrednictwem Internetu. Ponadto użytkownik udziela PLITCH-MD w szczególności prawa do zezwalania dowolnym osobom trzecim na pobieranie treści na ich urządzenia końcowe i korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem oraz do udzielania osobom trzecim niezbędnych praw do korzystania, a także korzystania z treści lub ich fragmentów m.in. do celów podglądu w ramach reklamowania usług PLITCH-MD, oraz do powielania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania lub innego publicznego odtwarzania odpowiednich treści oraz udzielania osobom trzecim niezbędnych praw użytkowania.

6.3.2

Powyższe przyznanie praw zgodnie z punktem 6.3 następuje każdorazowo poprzez ustawienie lub przesłanie treści. Użytkownik zapewnia PLITCH-MD, że jest uprawniony do przyznania praw użytkowania w zakresie określonym powyżej i jest w stanie wykonać takie działanie. PLITCH-MD ma prawo zażądać od użytkownika dowodu posiadania niezbędnych praw do użytkowania.

6.3.3

Jeżeli PLITCH-MD umożliwia użytkownikom udostępnianie własnych treści w celu ich odczytywania przez osoby trzecie, np. w kontekście forum dyskusyjnego lub czatu, PLITCH-MD nie sprawdza treści pod kątem kompletności, poprawności, legalności, aktualności, jakości lub przydatności do określonego celu. PLITCH-MD udostępnia jedynie techniczną platformę do publikowania treści ustawionych przez użytkowników. PLITCH-MD nie ponosi zatem odpowiedzialności za treści osób trzecich lub treści, do których PLITCH-MD jedynie zapewnia dostęp. Dotyczy to również tymczasowego przechowywania treści stron trzecich bez dokonywania zmian. PLITCH-MD informuje użytkownika, że PLITCH-MD sprawdza treści tylko wtedy, gdy PLITCH-MD została poinformowana o ich niezgodności z prawem. PLITCH-MD wyraźnie prosi użytkowników o zgłaszanie nielegalnych treści.

6.3.4

Użytkownik oświadcza i gwarantuje PLITCH-MD, że jest jedynym właścicielem wszystkich praw do zamieszczonych przez siebie treści lub że jest w inny sposób upoważniony (np. poprzez skuteczne zezwolenie posiadacza praw) do publikowania tych treści.

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 NIEOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PLITCH-MD ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za działanie umyślne i rażące niedbalstwo oraz zgodnie z niem. ustawą o odpowiedzialności produktowej. W przypadku niewielkiego zaniedbania PLITCH-MD ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku narażenia życia, uszkodzenia ciała i szkody na zdrowiu ludzi.

7.2 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W pozostałych przypadkach PLITCH-MD ponosi odpowiedzialność z tytułu niewielkiego zaniedbania tylko w razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania zasadnicze). Zobowiązania zasadnicze oznaczają te zobowiązania, które umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu użytkownik może zasadniczo polegać. Odpowiedzialność z tytułu niewielkiego zaniedbania jest ograniczona do wysokości szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy co do jej rodzaju, sposobu i powstania, która może wynikać z korzystania z oprogramowania udostępnionego przez PLITCH-MD, ale nie obejmuje szkód, które są spowodowane celowym działaniem użytkownika. To ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie również w przypadku winy ze strony wykonawcy PLITCH-MD.

8 PRAWO ODSTĄPIENIA

Jeżeli użytkownik jest konsumentem, którego miejsce pobytu lub zamieszkania znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przysługuje mu ustawowe prawo odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi zasadami odstępienia od umowy:

8.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyn. Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować MegaDev GmbH, Kistlerhofstr. 70-G88, 81379 Monachium, payments@megadev.info, w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem), o podjęciu decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia (patrz pkt 8.3), jakkolwiek nie jest on wymagany.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem wskazanego terminu.

8.2 Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani do zwrócenia użytkownikowi wszystkich płatności otrzymanych od użytkownika, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany z wykorzystaniem tego samego środka płatności, który został przez użytkownika zastosowany w początkowej transakcji, o ile wyraźnie inaczej nie uzgodniono z użytkownikiem; w żadnym wypadku nie naliczamy opłat za zwrot płatności.

8.3 Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia jest dostępny do pobrania tutaj.

9 DOBROWOLNA GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

9.1 OPIS

Wszystkim użytkownikom Premium oferujemy dobrowolny zwrot pieniędzy w ciągu 20 dni pod nazwą „Gwarancja zwrotu pieniędzy” (GZP). Z usługi tej można skorzystać tylko raz, a mianowicie w ramach pierwszego zamówienia CZŁONKOSTWA PREMIUM („pierwszy zakup”). Okres 20 dni rozpoczyna się od dnia zakupu, którym jest odpowiedni dzień kalendarzowy wskazany na fakturze jako pierwszy dzień. Oferta jest ponadto wyraźnie skierowana wyłącznie do nowych klientów, tzn. klienci, którzy wykupią więcej niż jedno członkostwo, mogą skorzystać z GZP tylko raz, jeśli nie są zadowoleni z naszych produktów lub treści.

9.2 SKORZYSTANIE Z GWARANCJI ZWROTU PIENIĘDZY

Aby skorzystać z GZP, należy skontaktować się z PLITCH-MD za pośrednictwem systemu zgłoszeń. Należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w Często zadawanych pytaniach. W przypadku uprawnienia do GZP wpłacona kwota zakupu zostanie w całości zwrócona zgodnie z oryginalną metodą płatności, a członkostwo premium zostanie dezaktywowane. W przypadku braku prawa do GZP ewentualna przerwa w członkostwie premium zostanie anulowana, a zawarta umowa będzie kontynuowana.

10 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO UŻYTKOWANIA

10.1 PRAWA DO UŻYTKOWANIA

10.1.1

Niezależnie od statusu użytkownika zgodnie z pkt 1.2 ff., PLITCH-MD przyznaje niezbywalne prawo użytkowania swoich treści bez wyjątku do użytku niekomercyjnego, ograniczone w czasie do okresu obowiązywania umowy, bez możliwości przeniesienia. Użytkownicy premium mają ponadto prawo do korzystania z dodatkowych treści premium przez czas ograniczony do okresu obowiązywania. Przekazywanie treści osobom trzecim, ich rozpowszechnianie lub publikowanie, w formie cyfrowej bądź fizycznej, jest zabronione w ramach norm niemieckiej ustawy o prawach autorskich (UrhG).

10.1.2

PLITCH-MD zastrzega sobie prawo do przyznania odpowiednich praw użytkowania dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty.

10.1.3

W żadnym wypadku użytkownik nie ma prawa do usuwania informacji o prawach autorskich, znaków towarowych lub innych zastrzeżeń prawnych dotyczących pozyskiwanych treści.

11 OCHRONA DANYCH

PLITCH-MD gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkowników zgodnie z informacjami zawartymi w naszym oświadczeniu o ochronie danych, dostępnym na stronie internetowej PLITCH.

12 ODSZKODOWANIE

Jeżeli PLITCH-MD ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w trybie nadzwyczajnym zgodnie z niniejszymi OWH i jeżeli PLITCH-MD skorzysta z tego prawa, użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotu (proporcjonalnej części) składek. PLITCH-MD zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania.

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 ZMIANY NINIEJSZYCH OWH

PLITCH-MD zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia niniejszych OWH w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, o ile jest to konieczne i nie jest niekorzystne dla użytkownika wbrew zasadom działania w dobrej wierze. Zmiana może być konieczna w szczególności w celu dostosowania warunków do zmienionego stanu prawnego. Za zmianę stanu prawnego uznaje się również nowo wydane orzeczenia sądowe. Zmiany i dalszy rozwój PLITCH mogą również powodować konieczność zmiany lub uzupełnienia warunków użytkowania.
Zmiany wchodzą w życie, gdy PLITCH-MD poinformuje o dokonaniu zmian, użytkownik ma możliwość zapoznania się ze zmianami i nie zgłosi sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianach. W przypadku wniesienia sprzeciwu PLITCH-MD ma prawo do wypowiedzenia umowy o członkostwo z ostatnim dniem miesiąca.

13.2 ZAKAZ KOMPENSATY

Użytkownik może dokonywać kompensaty wyłącznie z bezspornymi lub prawomocnie stwierdzonymi roszczeniami.

13.3 NIESKUTECZNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ

Ewentualna nieważność jednego lub wielu postanowień niniejszej umowy nie ma wpływu na ważność umowy oraz jej pozostałych postanowień.

13.4 WŁAŚCIWE PRAWO

Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.5 POBRANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Niniejsze warunki użytkowania można pobrać ze strony www.PLITCH.com w menu OWH.

13.6 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW ONLINE

13.6.1

Komisja Unii Europejskiej udostępnia platformę internetową do rozstrzygania sporów online (tzw. platforma OS). Platforma OS służy jako możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami mającymi miejsce zamieszkania/siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Dostęp do platformy można uzyskać pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

13.6.2

PLITCH-MD nie jest gotowa do uczestniczenia w takim pozasądowym rozstrzyganiu sporów wynikających z umów z naszymi klientami, ani też zgodnie z niem. ustawą VSBG (ustawa o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów konsumenckich).

Monachium, środa, 18 stycznia 2023